Referat


Referat fra generalforsamling i Aktivitetsforeningen DHS
afholdt i Svanestuen på De Hvide Svaner Camping, søndag den 16. oktober 2022 kl. 11.00.
Bestyrelsesformand Ove bød velkommen.

 1. Valg af dirigent
  Arne var indstillet som dirigent og blev valgt.
  Arne kunne konstatere, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet. Der var 27 fremmødte, som alle havde stemmeret.
 2. Valg af referent
  Mariane blev foreslået og valgt.
 3. Beretning
  Det har været et godt år med aktiviteter. Enkelte aktiviteter var desværre blevet skemalagt samtidig med større arrangementer udenfor DHS, herunder cykelløb. Skattejagt, børnedisco og brandbiler var blandt de aktiviteter, der havde stor tilslutning. Pandekagebagning over bål i stedet for snobrød var en succes. Børnebanko varer for længe. Vi skal forny os. Dukketeatret var ikke godt besøgt. Der efterlyses flere arrangementer med musik. Ole har ikke afholdt 2-3 arrangementer med musik, som han plejer. De 2 pool-parties bør afholdes på en anden måde end hidtil. Det er uvist, hvornår poolen kommer op at køre igen pga reparationer. Gyngerne er ikke længere sikre. Foreningen kontakter greven vedr. udskiftning.
 4. Regnskab
  Årsregnskabet 2021-2022, der var underskrevet af formand, kasserer og revisor, blev fremvist. Foreningens samlede omsætning holdt sig lige under 50.000 kr. Dermed er foreningen fritaget for at betale moms, hvilket vi også fremover skal bestræbe os på. Der aflægges regnskab for hver enkelt aktivitet.
 5. Indkomne forslag
  Det er foreslået, at en valgperiode for formand og kasserer skal være 2 år. Formand skal være på valg i lige år, kasserer i ulige år. Der blev gjort indsigelse med påstand om, at man ikke kan lave ændringsforslag midt i en generalforsamling.
  Forslaget gik til afstemning. Stemmetællere var Per, Peter, Tina og Anne. Efter hemmelig afstemning med 22 stemmer for og 5 stemmer imod blev forslaget vedtaget.
 6. Valg af formand
  Ove var villig til genvalg. Leif blev foreslået, men takkede nej. Ove blev genvalgt.
 7. Valg af kasserer
  Henning var villig til genvalg og blev valgt.
 8. Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer. Det medlem, der opnår flest stemmer vælges for en 2-årig periode
  Lars, Leif og Mariane var villige til genvalg. Elsebeth og Sanne stillede op.
  Efter hemmelig afstemning fordelte stemmerne sig således: Leif 23; Sanne 17; Mariane 17; Lars 14; Elsebeth 10. Leif, Sanne og Mariane blev valgt. Leif, der opnåede flest stemmer, blev valgt for en 2-årig periode.
 9. Valg af suppleant
  Lars, Jan, Anne og Vibeke stillede op. Stemmerne fordelte sig således: Lars 12; Jan 5; Anne 8; Vibeke 2. Lars blev valgt som suppleant.
 10. Valg af revisor
  Arne blev valgt som revisor.
 11. Eventuelt
  Der blev spurgt om, hvor meget man skal hjælpe i foreningen for at få adgang til generalforsamlingen med henvisning til teksten på indkaldelsen, hvor der stod ”Adgang for fastliggere på De Hvide Svaner, som aktivt vil hjælpe med foreningens aktiviteter”. Ove forklarede, at der ikke er fastlagt normer for det. Man bestemmer selv hvor meget, man har tid og lyst til at hjælpe.
  Henning oplyste, at alle er velkomne til at byde ind med aktiviteter i foreningen. Penge til indkøb af materialer mm kan fås hos kassereren. Eventuelle underskud vil blive dækket at foreningen. Overskud går i foreningens kasse, bl.a. til køb af legeredskaber. For aktiviteter, der ikke har med foreningen at gøre, betales typisk 300 kr. pr. dag til foreningens kasse.
  Der ønskes flere musikarrangementer. Gæstebetaling ved musikarrangementer blev foreslået.
  Flere efterlyste bedre information om aktiviteterne på pladsen. Ove oplyste, at der hænger en aktivitetsliste i skabet ved købmanden og på toiletterne.
  Lars gjorde opmærksom på, at de, der ønsker at synliggøre aktiviteter, der foregår udenfor pladsen, selv må hænge op i skabene overfor receptionen og evt. i skabet ved købmanden.
  Der blev foreslået en facebook-side kun til aktiviteter. Foreningen vil ikke kunne påtage sig dette.
  Henning oplyste, at det er foreningens ønske, at der bliver direkte link fra DHS’ hjemmeside til en aktivitetskalender, hvor foreningen alene står for opdateringer. Her vil indkaldelser til generalforsamling, referater og andre relevante informationer også kunne ses.
  Det blev foreslået, at Ole fremover tages med på råd ved arrangementer.
  En liste med navne på bestyrelsesmedlemmer bliver hængt op i skabet ved købmanden.
  Flere af de tilstedeværende skrev sig på en liste med kontaktoplysninger, så de kan kontaktes, når foreningen mangler hjælpere.
  Arne takkede for god ro og orden.
  Næstved den

Formand Dirigent