Referat


Referat fra generalforsamling i Aktivitetsforeningen DHS – afholdt på DHS, søndag den 22. oktober 2023 kl. 13.00
Bestyrelsesformand Ove bød velkommen.

 1. Valg af dirigent
  Bestyrelsen foreslog Arne, som blev valgt.
  Arne kunne konstatere, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet. De fremmødte havde alle stemmeret.
 2. Valg af referent
  Mariane blev valgt.
 3. Beretning Oktoberfesten forløb godt. Pinsefesten var en stor succes. Aktivitetsforeningen har aftalt samarbejde med Danmarks Dejligst og Ole (DHS) om en lignende pinsefest i de kommende 3 år. Loppemarkedet var ikke nogen succes. Det bør overvejes, om loppemarkedet skal afholdes på et andet tidspunkt. Udflugten til Sierhagen måtte aflyses pga for ringe tilslutning. Skattejagt, børnedisco og cirkus var en succes. I Juli måned var der aktiviteter alle dage. Der har ikke været stor interesse fra ”pladsen” for at hjælpe ved de forskellige aktiviteter og arrangementer. Det er de samme personer, der stiller op hver gang. Det er ikke let at se, hvad der bør laves om, så forholdet ændrer sig. Aktivitetsforeningen har brug for min. 2 personer til at sælge pølser mm. ved arrangementer.
 4. Regnskab
  Årsregnskabet 2022-2023, der var underskrevet af formand, kasserer og revisor, blev fremvist. Aktivitetsforeningen har et indestående på kr. 49.081. Året gav et underskud på kr. 4.548. I årets løb er der bl.a. indkøbt service, røgmaskine og grill. Udgifter til cirkus beløb sig til kr. 8.000, og trylleshowet kostede kr. 4.500. Kontoudtog kan rekvireres hos Henning.
 5. Indkomne forslag
  Ingen indkomne forslag.
 6. Valg af kasserer
  Henning var villig til genvalg og blev valgt for en 2-årig periode.
 7. Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer
  Sanne var villig til genvalg, og Stina ønskede at blive en del af bestyrelsen. Begge blev valgt for en 2-årig periode.
 8. Valg af suppleant Lars var villig til genvalg og blev valgt.
 9. Valg af revisor
  Arne var villig til genvalg og blev valgt.
 10. Eventuelt Der var forslag om at slette bemærkningen vedr. år 2022 (sidste afsnit i § 4 i vedtægterne). Forslaget bliver et punkt på næste generalforsamling. Der var forslag om at slette betingelsen om aktivt at skulle hjælpe til med aktiviteterne for at kunne optages som medlem i Aktivitetsforeningen (§ 3 i vedtægterne). Forslaget bliver et punkt på næste generalforsamling. Der var forslag om at generalforsamlingen afholdes på et tidligere tidspunkt, når der er flere campister på pladsen.
  Arne takkede for god ro og orden.
  Næstved den

Formand Dirigent