Vedtægter

Vedtægter

§ 1 Foreningens navn er Aktivitetsforeningen DHS. Foreningen er hjemmehørende på Karrebæksvej 741, 4736 Karrebæksminde, c/o De Hvide Svaner Camping

§ 2 Foreningens formål

At arrangere aktiviteter på De Hvide Svaner Camping for campisterne

§ 3 Som medlem kan optages fastliggere på De Hvide Svaner Camping og som aktivt vil hjælpe med aktiviteterne.

§ 4 Foreningen ledes af en bestyrelse på 5 medlemmer, bestående af:

1 formand og 1 bestyrelsesmedlem, som vælges på generalforsamlingen for en periode på 2 år i lige årstal.

1 kasserer og 2 bestyrelsesmedlemmer, som vælges på generalforsamlingen for en periode på 2 år i ulige årstal.

Desuden vælges 1 suppleant for en periode på 1 år. Genvalg kan finde sted

Bestyrelsen konstituerer sig med næstformand. Ved stemmelighed er formandens stemme under alle forhold afgørende.

Senest 14 dage inden generalforsamling skal kandidater til bestyrelsen meddele dette til formanden med angivelse af navn og hvor de ligger på DHS. Bestyrelsen skal også meddele, om de vil genopstille.

7 dage inden generalforsamlingen hænges en valgliste op.

Valglister med navne kan bruges på generalforsamlingen, hvis der ønskes skriftligt valg.

Valg foregår direkte på formand og kasserer.

Bemærk i år 2022

Første år vælges formand og 1 bestyrelsesmedlem for 2 år, kasserer og 2 bestyrelsesmedlemmer for 1 år.

§ 5 Generalforsamling er foreningens øverste myndighed.

Ordinær generalforsamling skal afholdes hvert år i oktober måned og indkaldes med én måneds varsel ved opslag i kassen ved købmanden med mindst følgende. dagsorden:

  1. Valg af dirigent
  2. Valg af referent
  3. Beretning
  4. Regnskab
  5. Indkomne forslag.
  6. Valg af bestyrelse m.m. I henhold til § 4 og § 6
  7. Evt.

Forslag til generalforsamlingen skal være formanden i hænde senest 14 dage inden generalforsamlingen afholdes og offentliggøres ved ophængning i kassen ved købmanden senest 1 uge før generalforsamlingen afholdes.

Stemmeafgivelse sker ved håndsoprækning, med mindre ét eller flere medlemmer begærer skriftlig afstemning. Alle medlemmer har stemmeret.

Når generalforsamlingen er lovligt indkaldt, er denne beslutningsdygtig, uanset de fremmødte medlemmers antal (undtaget er § 11 og § 12).

Stemmeafgivelse kan kun ske ved personligt fremmøde.

Ingen kan vælges på generalforsamlingen uden at være til stede eller at have givet skriftligt tilsagn.

§ 6 Regnskabet revideres af 1 revisor, der vælges af generalforsamlingen for en periode på 1 år.

Regnskabsåret løber fra 1. oktober til 30. september efterfølgende kalender år. Regnskabet offentliggøres senest 8 dage før generalforsamlingen.

§ 7 Kontingent.

Det er gratis at være med af foreningen

§ 8 Ekstra ordinær generalforsamling

Kan indkaldes, når mindst halvdelen af bestyrelsen, eller en fjerdedel af foreningens medlemmer skriftligt fremsætter krav derom. Indkaldelse skal da ske med 14 dages varsel, og den ekstraordinære generalforsamling skal afholdes senest 1 måned efter, at begæringen er kommet formanden i hænde.

§ 9 Foreningen forpligtes

Formanden tegner foreningen udadtil

§ 10 Udtræden af foreningen

Sker automatisk, når man ikke er fastligger på De Hvide Svaner camping længere eller man overfor formanden meddeler, at man ikke er aktiv mere

§ II Ændringer af foreningens vedtægter.

Kan kun ske, hvis 2/3 dele af de fremmødte medlemmer stemmer for forslaget

§ 12 Foreningens opløsning

Sker på samme måde som ændringer af vedtægter, jf. § 11, dog med den forskel, at selv om vedtagelsen sker med kvalificeret majoritet på den første generalforsamling, skal der afholdes en ny generalforsamling senest én måned senere, på hvilken 2/3 af de fremmødte medlemmer kan vedtage opløsningen.

I tilfælde af foreningens opløsning tilfalder foreningens formue De Hvide Svaner Camping til brug for legepladsens udvikling.

Vedtægterne er godkendt på den stiftende generalforsamling den 20.10.2019

Vedtægterne ændret på den ordinære generalforsamling den 31.10-2021

Vedtægterne ændret på den ordinære generalforsamling den 16.10-2022

Bestyrelse

https://aktivitetsforeningen.dk/index.php/bestyrelse/